Môn Phái Mới

04-07-18

TTL3D

Quỷ Cốc Đệ Tử đều có nội công cao, chiêu thức kết hợp Thiên Địa Huyền Cơ, chiêu thức nhanh nhẹn, không thể né tránh. Quỷ Cốc Đệ Tử tu luyện Phù Lục Thuật, Quan Tinh Thuật từ nhỏ và kết hợp vào võ công. Quỷ Cốc Đệ Tử không chế nhiều Quan Tinh Thuật, khiến linh khí chuyển động, kiềm chế kẻ địch.

Võ học Quỷ Cốc thiên về mưu lược, đệ tử có khả năng bày ra nhiều kỳ trận, đổi ngược tình thế. Quỷ Cốc Đệ Tử giỏi nội công và thuộc tính tấn công Huyền, Hỏa.

Quyển 1: Quỷ Cốc Đạo Tàng

Quỷ Cốc

Đạo Tàng

Tên chiêu thức: Càn Khôn Dẫn

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công mục tiêu đơn từ xa, gia tăng nội công, thi triển nhanh

Tên chiêu thức: Thái Thượng Vong Tình

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công trong phạm vi nhiều mục tiêu, gia tăng nội công, thi triển nhanh

Tên chiêu thức: Tạo Hóa Tam Sinh

Giới thiệu chiêu thức: Tăng 4 loại thuộc tính tấn công mục tiêu, duy trì 30 phút, thi triển nhanh

Quyển 2: Hoàng Đình Thích Giải

Hoàng Đình

Thích Giải

Tên chiêu thức: Nhất Khí Tam Thanh

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công mục tiêu đơn tầm xa, tăng huyền công, thi triển nhanh

Tên chiêu thức: Phù Dao Trực Thượng

Giới thiệu chiêu thức: Hiệu ứng trạng thái, tăng tốc độ di chuyển bản thân 50%, duy trì 15.5 giây

Tên chiêu thức: Đào Nhiên Nhất Túy

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công mục tiêu đơn tầm xa, làm mục tiêu tê liệt, duy trì 6 giây

Tên chiêu thức: Bão Nguyên Thủ Nhất

Giới thiệu chiêu thức: Cường hóa nhóm, tối đa 12 người, giúp bản thân và đồng đội tăng 4 loại kháng tính

Quyển 3: Tam Viên Khâm Thiên Pháp

Tam Viên

Khâm Thiên Pháp

Tên chiêu thức: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công mục tiêu đơn tầm xa, đồng thời khiến mục tiêu rơi vào trạng thái thiêu đốt

Tên chiêu thức: Tụ Tinh Trận - Trường Sinh

Giới thiệu chiêu thức: Bày trận pháp Trường Sinh Tinh Trận, thành viên đội trong trận sẽ được hồi sinh lực

Tên chiêu thức: Tuyệt Tinh Trận - Phá Quân

Giới thiệu chiêu thức: Bày trận pháp Phá Quân Tinh Trận, tấn công các mục tiêu bên trong trận pháp

Quyển 4: Bổn Kinh Âm Phù Thất Thuật

Bổn Kinh Âm

Phù Thất Thuật

Tên chiêu thức: Bất Diệt Thân

Giới thiệu chiêu thức: Kỹ năng bị động, tăng hiệu quả ngoại thủ cơ bản của phòng cụ

Tên chiêu thức: Vị Lão Tiên Suy

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công đơn tầm xa, tăng huyền công, có tỷ lệ khiến mục tiêu bị trạng thái hư nhược

Tên chiêu thức: Tiêu Dao Du

Giới thiệu chiêu thức: Trạng thái phòng thủ, tốc độ nhận nộ khí tăng, tăng chính xác, né tránh

Không thể dùng cùng lúc với Ý Tung Hoành

Tên chiêu thức: Ngũ Khí Triều Nguyên

Giới thiệu chiêu thức: Lập tức hồi phục một lượng sinh lực cho bản thân

Cần trạng thái Tiêu Dao Du

Quyển 5: Bãi Hạp Sách

Bãi Hạp Sách

Tên chiêu thức: Đạo Pháp Tâm

Giới thiệu chiêu thức: Kỹ năng bị động, tăng hiệu quả nội công cơ bản của vũ khí loại trường thương

Tên chiêu thức: Phong Vân Phản Phúc

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công đơn tầm xa, tăng nội công, có tỷ lệ khiến mục tiêu bị tản công

Tên chiêu thức: Ý Tung Hoành

Giới thiệu chiêu thức: Trạng thái tấn công, tăng điểm thân pháp cho nhân vật

Không thể dùng cùng lúc với Tiêu Dao Du

Tên chiêu thức: Tụ Tinh Trận - Âm Dương

Giới thiệu chiêu thức: Bày trận pháp Âm Dương Tinh Trận, giúp thành viên trong trận tăng kháng tính, phòng ngự

Quyển 6: Vân Mộng Quyết

Vân Mộng Quyết

Tên chiêu thức: Thanh Khê Trường Ca

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công lan nhiều mục tiêu, tối đa 6 mục tiêu, gây thêm sát thương trực tiếp

Tên chiêu thức: Thiên Nhân Hợp Nhất

Giới thiệu chiêu thức: Giải trừ trạng thái Phong Huyệt của bản thân, miễn dịch Phong Huyệt trong 10 giây

Cần trạng thái bán nộ

Tên chiêu thức: Trích Tiên Mộng Ảnh

Giới thiệu chiêu thức: Trạng thái phòng ngự, giảm sát thương bản thân phải chịu

Tiêu hao tất cả nộ khí

Quyển 7: Tam Viên Đấu Số Kinh

Tam Viên

Đấu Số Kinh

Tên chiêu thức: Tuyệt Tinh Trận - Thất Sát

Giới thiệu chiêu thức: Bày Thất Sát Tinh Trận, mục tiêu trong trận sẽ bị giảm tốc độ, chịu thêm sát thương

Tên chiêu thức: Súc Địa Thành Thốn

Giới thiệu chiêu thức: Di chuyển đơn tầm xa đến vị trí đã chọn, phạm vi 10m quanh bản thân

Chỉ dùng cho động đội hoặc thành viên khác cùng phe

Tên chiêu thức: Tuyệt Tinh Trận - Tham Lang

Giới thiệu chiêu thức: Bày Tham Lang Tinh Trận, động đội trong trận sẽ được bảo vệ, tăng thuộc tính tấn công

Quyển 8: Thần Túc Điển Bí

Thần Túc

Điển Bí

Tên chiêu thức: Vạn Túc Thần Quang

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công đơn tầm xa, nội công quyết định bởi sự khác nhau của tâm pháp

Tên chiêu thức: Bộ Canh Đạp Đẩu

Giới thiệu chiêu thức: Tấn công đơn tầm xa, khống chế mạnh mẽ, thời gian duy trì quyết định bởi tâm pháp, địch sẽ không thể di chuyển, không thể dùng kỹ năng, không thể giải trừ hoặc miễn dịch