Đầu trang

Lễ Bao Tân Thủ

Người chơi mới bước vào thế giới Tân Thiên Long chắc hẳn sẽ còn nhiều lạ lẫm! Bằng hữu yên tâm, Ngữ Yên đã chuẩn bị sẵn gói quà tân thủ để hỗ trợ bằng hữu.

Những vật phẩm có trong gói quà sẽ giúp bằng hữu vượt qua giai đoạn đầu dễ dàng.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 17/10/2018 – 13/11/2018 trên toàn bộ máy chủ.
  • Cấp nhân vật nhận Lễ bao tân thủ: Từ cấp 1 đến cấp 69.
  • NPC liên quan: Cung Thái Vân, Đại Lý (172,122).
  • Nếu tham gia hoạt động Lễ Bao Tân Thủ và đã nhận Lễ Bao Tân Thủ thì KHÔNG THỂ tham gia tiếp hoạt động Lễ Bao Lão Hữu được nữa.
  • Bằng hữu đã tham gia hot đng nhn l bao trong nhng ln s kin trước s không th tham gia s kin ln này.
  • Không đổi quà khi ở trạng thái mệt mỏi (giới hạn 5h chơi).

Tan Thien Long 3D

Phần thưởng

Lễ bao tân thủ cấp 1 (khóa) - Yêu cầu 9 ô đạo cụ
1 Thiên Long Tân Thủ Kiếm Tan Thien Long 3D
2 Thiên Long Tân Thủ Chỉ Hoàn Tan Thien Long 3D
2 Thiên Long Tân Thủ Hộ Phù Tan Thien Long 3D
1 Bạc Tài Phú Tan Thien Long 3D
1 Thú cưỡi: Phúc Thụy Tuyết Điêu 7 ngày Tan Thien Long 3D
1 Thời trang Ám Dạ Bách Hợp 30 ngày Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ cấp 10 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 10 (khóa) - Yêu cầu 7 ô đạo cụ
1 Trứng trân thú: Thất Tịch Uyên Ương Tan Thien Long 3D
1 Vàng Tài Phú Tan Thien Long 3D
1 Thái Điểu Hài Tan Thien Long 3D
1 Thái Điểu Y Tan Thien Long 3D
1 Thái Điểu Thủ Sáo Tan Thien Long 3D
1 Thái Điểu Yêu Sức Tan Thien Long 3D
Lễ bao Tân thủ cấp 20 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 20 (khóa) - Yêu cầu 9 ô đạo cụ và 1 ô nguyên liệu
1 Càn Khôn Đỉnh Tan Thien Long 3D
5 Thiên Linh Đan Tan Thien Long 3D
2 Vàng Tài Phú Tan Thien Long 3D
15 Vạn Linh Thạch - Cấp 2 Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ cấp 30 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 30 (khóa) - Yêu cầu 8 ô đạo cụ và 1 ô nguyên liệu
1 Đoạn Hồn Tiêu Tan Thien Long 3D
15 Vạn Linh Thạch - Cấp 2 Tan Thien Long 3D
3 Vàng Tài Phú Tan Thien Long 3D
3 Huyền Linh Đơn - Nhỏ Tan Thien Long 3D
1 Tử Đàn Rương Tan Thien Long 3D
1 Bì Chế Nang Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ (cấp 40) Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 40 (khóa) - Yêu cầu 10 ô đạo cụ
1 Trân thú cấp thấp: Hùng Miêu Tan Thien Long 3D
3 Tân Mãng Thần Phù cấp 1 Tan Thien Long 3D
1 Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 1 Tan Thien Long 3D
1 Tử Dương Tuyệt Linh Đồ Tan Thien Long 3D
1 Dung Kim Lạc Nhật Đồ Tan Thien Long 3D
1 Thu Thủy Vô Ngấn Đồ Tan Thien Long 3D
1 Bích Hải Ngân Đào Đồ Tan Thien Long 3D
1 Vạn Hách Tùng Phong Đồ Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ cấp 45 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 45 (khóa) - Yêu cầu 11 ô đạo cụ
3 Trung Cấp Trân Thú Hoàn Đồng Thiên Thư Tan Thien Long 3D
4 Vàng Tài Phú Tan Thien Long 3D
3 Phiếu 150 Nguyên Bảo Khóa Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ (cấp 50) Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 50 (khóa) - Yêu cầu 3 ô đạo cụ và 4 ô nguyên liệu
1 Mai Hoa Tiêu Tan Thien Long 3D
90 Yến Huyền Ngọc Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Phiếu 900 Nguyên Bảo khóa Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ cấp 55 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 55 (khóa) - Yêu cầu 2 ô đạo cụ và 3 ô nguyên liệu
5 Chân Nguyên Tinh Phách Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ (cấp 60) Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 60 (khóa) - Yêu cầu 4 ô đạo cụ và 3 ô nguyên liệu
5 Chân Nguyên Tinh Phách Tan Thien Long 3D
1 Liên Nhung Thần Tiết cấp 3 Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 3) Tan Thien Long 3D
1 Phiếu 900 Nguyên Bảo Khóa Tan Thien Long 3D
1 Lễ bao Tân thủ cấp 65 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 65 (khóa) - Yêu cầu 10 ô đạo cụ và 1 ô nguyên liệu
5 Hồi Thiên Thần Thạch Tan Thien Long 3D
1 Lưu Ly Diệm Tan Thien Long 3D
1 Ngự Dao Bàn Tan Thien Long 3D
5 Vàng Tài Phú Tan Thien Long 3D
1 Phiếu Nguyên Bảo Cao Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Gói quà Tân thủ cấp 70 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 70 (khóa) - Yêu cầu 8 ô đạo cụ và 4 ô nguyên liệu
5 Lân Mộc Tiễn Tan Thien Long 3D
5 Ức Hồn Thạch Tan Thien Long 3D
5 Hàn Băng Tinh Tiết Tan Thien Long 3D
1 Công Lực Đơn Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Gói quà Tân thủ cấp 75 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 75 (khóa) - Yêu cầu 3 ô đạo cụ và 3 ô nguyên liệu
5 Hồi Thiên Thần Thạch Tan Thien Long 3D
1 Công Lực Đơn Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Miêu Nhãn Thạch - Thông Bảo (cấp 4) Tan Thien Long 3D
1 Gói quà Tân thủ (cấp 80) Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 80 (khóa) - Yêu cầu 7 ô đạo cụ và 2 ô nguyên liệu
30 Ngọc Long Tủy Tan Thien Long 3D
1 Công Lực Đơn Tan Thien Long 3D
1 Liên Nhung Thần Tiết Cấp 5 Tan Thien Long 3D
1 Hồng Bảo Thạch - Thông Bảo (cấp 5) Tan Thien Long 3D
1 Phiếu Kim Nguyên Bảo - Cao Tan Thien Long 3D
2 Long Văn Tan Thien Long 3D
1 Chú Văn Huyết Ngọc Tan Thien Long 3D
1 Gói quà Tân thủ 85 Tan Thien Long 3D
Lễ bao tân thủ cấp 85 (khóa) - Yêu cầu 10 ô đạo cụ và 5 ô nguyên liệu
Trứng trân thú: Ngạo Vân Thương Long Tan Thien Long 3D
1 Phiếu Kim Nguyên Bảo - Cao Tan Thien Long 3D
1 Công Lực Đơn Tan Thien Long 3D
5 Thần Binh Phù Cấp 1 Tan Thien Long 3D
5 Xuyết Long Thạch - Nguyên Tan Thien Long 3D
5 Xuyết Long Thạch - Bạo Tan Thien Long 3D
5 Xuyết Long Thạch - Thương Tan Thien Long 3D
10 Ly Hỏa Tan Thien Long 3D
10 Tinh Kim Thạch Tan Thien Long 3D
50 Ngũ Hành Pháp Thiệp Tan Thien Long 3D
5 Huyền Binh Thạch Tan Thien Long 3D

 Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long 3D, quý bằng hữu vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.