Đầu trang

Thắc Mắc tại Máy Chủ Đích

1. Trong thời gian hợp nhất có thể đăng nhập trò chơi không?

Trả lời: Trong thời gian hợp nhất, máy chủ đóng để thao tác, người chơi không thể vào bất kỳ máy chủ nào.

2. Sau khi hợp nhất phải đăng nhập vào máy chủ nào?

Trả lời: Chỉ cần đăng nhập vào máy chủ cũ trước đây.

3. Sau khi hợp nhất, thông tin nhân vật có thay đổi gì?

Trả lời: Sau khi hợp nhất, thông tin không thay đổi.