Đầu trang

Kinh Hỷ Tam Liên

Được nhiều người tán thưởng, ủng hộ nhiệt tình, Trần Quý Thường tái ngộ hào kiệt tại thành Tô Châu. Tại đây, Trần Quý Thường hy vọng sẽ mang lại cho Quý bằng hữu nhiều niềm vui thông qua sự kiện Kinh Hỷ Tam Liên.

Giới thiệu chung

 • Hoạt động diễn ra: Từ 09/03/2016 đến ngày 15/03/2016.
 • Tham gia tại NPC Trần Quý Thường - Tô Châu (231, 350).
 • Mỗi hình thức rút thăm sẽ tốn phí một lượng Kim Nguyên Bảo khác nhau.

Tan Thien Long 3D

Tinh Túy Nhất Liên Hoàn - Tốn 10 Kim Nguyên Bảo

Hình thức rút thăm - Mức phíVật phẩm ngẫu nhiên nhận được
Tan Thien Long 3D
Tinh Túy Nhất Liên Hoàn
Tốn 10 Kim Nguyên Bảo
Mỗi ngày chỉ được rút thăm 4 lần
 • Huyền cơ dược trần x1 ( khóa)
 • Chú Văn Huyết Ngọc x1 (khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x1 (khóa)
 • Thiên Linh Đan x1 (khóa)
 • Huyền Linh Đan x1 (khóa)
 • Thiên Canh Cường Hóa Tinh Hoa x1 (khóa)
 • Loa Nhỏ x10 (khóa)
 • Hoán Linh Dịch x1 (khóa)
Tan Thien Long 3D
Nguyệt Hoa Nhị Liên Hoàn
Tốn 250 Kim Nguyên Bảo
 • Ngộ Linh Châu x3 (không khóa)
 • Thương Hạc Dược phách x1 (không khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x6 (không khóa)
 • Hoán Linh Dịch x2 (không khóa)
 • Huyền Cơ Dược Trần x2 (không khóa)
 • Thiên Canh Cường Hóa Lộ x1 (không khóa)
 • Thiên Hoang Tinh Thạch x5 (không khóa)
 • Trùng Lâu Ngọc x1 (không khóa)
Tan Thien Long 3D
Nhật Diệu Tam Liên Hoàn
Tốn 500 Kim Nguyên Bảo
 • Chân - Trùng Lâu Giới x1 (không khóa)
 • Huyết Mạch Kim Đan x2 (không khóa)
 • Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x6 (không khóa)
 • Hoán Linh Dịch x5 (không khóa)
 • Kim Tàm Ti x25 (không khóa)
 • Cao Cấp Câu Thiên Thái x4 (khóa)
 • Thiên Hoang Tinh Thạch x12 (không khóa)
 • Thượng cổ thần Thú: Dao Quang Khai Minh Thú

Đặc biệt khi rút thăm Nguyệt Hoa Nhị Liên Hoàn Nhật Diệu Tam Liên Hoàn có cơ hội trúng được trang bị cực kỳ quý hiếm - Trùng Lâu Ngọc Chân Trùng Lâu Giới.

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Minh họa sức mạnh thánh thần của trang bị Trùng Lâu Ma Giới

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D