Đầu trang

Quỷ Phủ Thần Công

Quý bằng hữu thân mến!

Sau nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, cuối cùng thì Chế tạo tông sư Châu Phong cũng khám phá ra bí mật của Quỷ Phủ Thần công, kết tạo Tử kim sa, Tử Kim Thạch để giúp bằng hữu nắm giữ càn khôn, thay đổi vận mệnh.

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: 31/01/2024 – 06/02/2024
  • Đối tượng tham gia: Tất cả bằng hữu Tân Thiên Long.

Nội dung hoạt động

Trong thời gian hoạt động, bằng hữu mang Bí ngân cấp 3 đến gặp Tô Châu (367,249) Châu Phong để đổi Tử Kim Sa, Tử Kim Thạch.

Số lượng Bí Ngân Loại nguyên liệu Công dụng
Bí ngân cấp 3 x5
Tử Kim Sa
Dùng để đúc lại thuộc tính mở rộng cho trang bị thủ công 7 sao, cấp 60 trở lên
Bí ngân cấp 3 x8
Tử Kim Thạch
Dùng để đúc lại thuộc tính mở rộng cho trang bị thủ công 8 sao, cấp 60 trở lên

Bằng hữu có Tử Kim Sa, Tử Kim Thạch hoặc Tử Kim Ngọc có thể đến gặp Tô Châu (367,249) Châu Phong để đúc lại thuộc tính mở rộng của trang bị thủ công cấp 60 trở lên (trừ vũ khí thủ công và trang bị đã cải thiện) 7 sao, 8 sao, 9 sao.

Khi đúc lại, cấp sao, số dòng thuộc tính mở rộng không thay đổi, loại thuộc tính và chỉ số thuộc tính sẽ được tạo mới.

  • Khi đúc lại 1 trang bị 7 sao cấp 60 trở lên cần tiêu hao 1 Tử Kim Sa.
  • Khi đúc lại 1 trang bị 8 sao cấp 60 trở lên cần tiêu hao 1 Tử Kim Thạch.
  • Khi đúc lại trang bị 9 sao cấp 60 trở lên cần tiêu hao 1 Tử Kim Ngọc.

Khi đúc lại, có thể tự chọn đồng ý đổi thuộc tính mở rộng hiện có của trang bị thành thuộc tính mở rộng đúc lại hoặc bảo lưu như cũ.

Tăng Cấp Nguyên Liệu Đúc Lại

  • Có thể mang Lưu Trường Thủy đến gặp Tô Châu (367,249) Châu Phong để tăng cấp Tử Kim Thạch thành Tử Kim Ngọc.

  • Lưu ý: Lưu Trường Thủy và Tử Kim Thạch không khóa khi tăng cấp sẽ nhận được Tử Kim Ngọc không khóa.

Lưu ý:

  • Tử kim sa và Tử Kim Thạch đổi đều là đạo cụ cố định, đồng thời ưu tiên khấu trừ Bí ngân cấp 3 cố định.
  • Không thể đúc lại thuộc tính của vũ khí thủ công và trang bị thủ công đã cải thiện (trang bị Tân - ....)
  • Trang bị sử dụng Tử kim sa hoặc Tử kim Thạch cố định để đúc lại thì sẽ bị cố định.