Ðóng
xem
  • Thời gian
  • 10h00 - 10h30
  • Hoạt động
  • Ngạo Chiến Cửu Lê
  • Gợi ý
  • Đến Huyền Hải (223,224) đánh bại Cửu Lê nhận được trang sức Cửu Lê và Huyền Binh Thạch.
  • Thời gian
  • 10h00 - 10h30
  • Hoạt động
  • Đánh Lén Môn Phái
  • Gợi ý
  • Lập tổ đội 3 người trở lên đánh bại Lâu La và Đầu Mục Ác Bá
  • Thời gian
  • 10h15 - 10h45
  • Hoạt động
  • Đoạt Bảo Rương
  • Gợi ý
  • Đánh bại Thánh Thú Sơn (142,112) nhận được vàng, có tỷ lệ nhận được Bí Kíp Trân Thú
  • Thời gian
  • 10h30 - 11h15
  • Hoạt động
  • Tranh Đoạt Thuộc Địa
  • Gợi ý
  • Đến Mạc Nam Thanh Nguyên (158,96), Vong Xuyên Hoa Hải (123,116), Thiên Kỳ Nam Hoài (140,120)
  • Thời gian
  • 10h45 - 11h15
  • Hoạt động
  • Tàng Kinh Các
  • Gợi ý
  • Đến Tây Hồ (39,52), Nhĩ Hải (280,37), Nhạn Nam (264,278), lập tổ đội 3 người
  • Thời gian
  • 11h00 - 15h45
  • Hoạt động
  • Trân Thú Long Quy
  • Gợi ý
  • Đến Thánh Thú Sơn (172,134) đánh bại Long Quy, có thể bắt Long Quy hoặc nhận được trứng Trân Thú Long Quy
Ðóng
Hu?ng d?n nh?n code Di?n dàn