Cường Hóa Trang Bị

Top

Cường Hóa là quá trình giúp trang bị gia tăng chỉ số căn bản vốn có. Tương truyền chỉ số căn bản càng cao thì trang bị càng phát huy sức mạnh một cách cao nhất.

Cường hóa ở đâu?

Bằng hữu đến tìm Đại Tông Sư Phong Hồ Tử ở [306;289] Lạc Dương, Đại Tông Sư Âu Dã Tử ở [355;234] Tô Châu.

Tan Thien Long 3DTan Thien Long 3D

Đối thoại với 2 Đại Tông Sư để hiểu rõ hơn về vấn đề cường hóa trang bị.

Tan Thien Long 3D

 

Nguyên liệu cần

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn