Đục Lỗ Trang Bị

Top

Mỗi món đồ mặc trên nhân vật hiện nay, bằng hữu chỉ có thể đục bốn lỗ và khảm được bốn viên ngọc.

Để đục lỗ trên trang bị, bằng hữu phải tùy theo cấp độ của từng món trang bị mà sử dụng loại đục lỗ tương ứng (tốt nhất nên sử dụng loại đục lỗ bằng cấp với trang bị để ít tốn vàng hơn).

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Bằng hữu có thể tiến hành đục lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc [278,322] tại Lạc Dương, Khắc Lý Mộc [279,198] tại Lâu Lan, Kinh Khảm Thực [134,185] ở Thúc Hà Cổ Trấn.

Đục lỗ ở đâu?

  • Bằng hữu có thể tiến hành đục lỗ ở NPC Bành Hoài Ngọc [278,322] tại Lạc Dương Khắc Lý Mộc [279,198] tại Lâu Lan, Kinh Khảm Thực [134,185] ở Thúc Hà Cổ Trấn.

Tan Thien Long 3D

  • Đục lỗ thứ nhất rất ít khi thất bại, nhưng từ lỗ thứ hai và thứ ba tỷ lệ thành công rất thấp.
  • Đối với đục lỗ thứ 4 tỷ lệ thành công là 100%.

Nguyên liệu cần

Tan Thien Long 3D

Tan Thien Long 3D

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn