Đồng Minh

Top

B ang Hội dù mạnh nhưng nếu không có đồng minh thì chẳng khác nào thuyền to gặp sóng lớn. Rất cần phải có đồng minh giữa nhiều Bang Hội với nhau, tạo một thế lực ngầm vững chắc để khi cần trước sau bằng hữu tề tựu, giúp đỡ nhau. 

Hãy thử sáng lập một đồng minh và trải nghiệm xem điều này sẽ mang đến những điều bất ngờ lý thú gì cho bằng hữu cùng Bang Hội của mình.

Điều kiện thiết lập đồng minh

  • Chỉ Bang Chủ mới có thể thiết lập đồng minh.
  • NPC liên quan:  Thái Biện (256,163) - Lạc Dương.

  • Thiết lập đồng minh cần tiêu hao 100 vàng.

  • Mỗi đồng minh tối đa chỉ kết nạp được 3 Bang Hội. Một Bang Hội chỉ được gia nhập 1 đồng minh.

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn